Τεύχος 2 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 2]
PDF
σελ. 113
Γεωγραφία-πολιτική: ιστορική έποψις της Μεσογείου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 115-130
Φυσική ιστορία: σύνοψις αυτής μέχρι του Κυβιέρου, βιογραφία τούτου
Ν.Λ.
PDF
σελ. 131-149
Φιλολογία: Δημοσθένης
Α.Ρ.Ρ.
PDF
σελ.150-181
Ποικίλα: επιτομή εκ τινος ρωμαϊκού περί εκκλησιαστικών τελετών βιβλίου, εκδοθέντος το έτος 1560
Κ.Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 182-192
Ποικίλα: επιτομή εκ τινός ρωμαϊκού περί εκκλησιαστικών τελετών βιβλίου, εκδοθέντος το έτος 1560
Κ.Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 182-192
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 193-194
Ποικίλα: τω εν τη πόλει των Αθηνών, τη πάσης τέχνης ευδοκίμου και επιστήμης γεννητρία και τιθηνώ, των ελευθέρων μαθημάτων επιμελουμένω αγλαοτάτω και περιφανεστάτω συλλόγω, ο προκαγκελλάριος και πάσα η Κανταβριγιανή ακαδημία χαίρειν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 194-196
Ποικίλα: τω προεξάρχοντι και τοις βουλεταίς της Κανταβριγιανής ακαδημίας, ανδράσι περιφανεστάτοις και σοφοτάτοις, ο πρύτανις και η βουλή της εν Αθήναις ακαδημίας, της επικεκλημένης Οθωνείας, χαίρειν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 196-198
Βιβλιοκρισία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 198-208