Τεύχος 3 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 3]
PDF
σελ. 225
Ιστορία: σύνοψις των πρωτίστων ανακαλύψεων και εφευρέσεων κατ’ επιστήμας και τέχνας
Ν.Λ.
PDF
σελ. 227-256
Φιλοσοφία της ιστορίας, πορεία του πολιτισμού
Βικτόρ Χουγγό, Ι.Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 257-268
Περί των του Πλουτάρχου παραλλήλων βίων
Φ.
PDF
σελ. 269-285
Βιομηχανία: τυπογραφικόν κατάστημα εν Λονδίνω, κατά το 1839
Β.
PDF
σελ. 286-314
Βιογραφία-νομική: ο Ιούστος Τιβώ
Χ.Ρ.
PDF
σελ. 315-323
Βιβλιοκρισία: απολογία Θ. Φαρμακίδου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 324-326
Βιβλιοκρισία: η σάλπιγξ και η μέλισσα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 327
Βιβλιοκρισία: Αδαμαντίου Κοραή Επιστολαί προς τον Σμύρνης πρωτοψάλτην 1838, Απάνθισμα επιστολών Αδαμαντίου Κοραή, εκδιδόντος Ιακώβου Ρώτα 1839
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 328-329
Βιβλιοκρισία: απολογία Ιωάννου Ορλάνδου και Ανδρέου Λουριώτου εις την κατ’ αυτών απόφασιν του Συνεδρίου περί των εν Λονδίνω διαπραγματευθέντων δύω Ελληνικών δανείων κατά το 1824 και 1825 εν Αθήναις 1840
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 330
Η κηδεία του κυρίου Οδοφρέδου Μύλλερ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 330-336