Τεύχος 3 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 3]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 3]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ειδοποιήσεις
Η Σύνταξις
PDF
χωρίς σελ/μηση
Επί 15 ημέρας ταξείδιον εκ Ζακύνθου εις Αθήνας (Αυγούστου 9 έως 24 του έτους 1874)
Π. Χιώτης
PDF
σελ. 57-64
Ηθικαί μελέται: ο διδάσκαλος
Κ. Μεσσάλας
PDF
σελ. 64-68
Ανεκδοτική ιστορία: ο Σαβοναρόλας και ο Λαυρέντιος των Μεδίκων
Χ.
PDF
σελ. 68-73
Ολίγα τινά περί γυναικός
Φ. Α. Μαυρογορδάτος
PDF
σελ. 73-76
Έρως και εκδίκησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 76-78
Βιβλιοκρισία
Β.Π.
PDF
σελ. 78
Ο κάλυξ του ρόδου
Μάνεσσης Ι. Σ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 79
Εγχώρια αστεία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 79-80
Εις την μεμακρυσμένην φίλην
Giuseppe Giusti, Καψοκέφαλος Αριστείδης (μτφρ.)
PDF
σελ. 80-83
Το κύκνειον άσμα του Λόρδου Βύρωνος
Βύρων
PDF
σελ. 83
Εκ των του Πετράρχου δισεπταστίχων
Πετράρχης, Ρουσσιάνος Χ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 84
Κρυφή ευτυχία
Alfred Meissner, Μαρτζώκης Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 84
Λύσις του εν τω Β΄ φυλλαδίω αινίγματος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 84
Παραφυλλίς: ελληνικαί σκηναί
Άγγελος Βροφφέριος , Σφήκας Γ. Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 9-12
Βιβλία νεοφανή
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ειδοποιήσεις
PDF
χωρίς σελ/μηση