Τεύχος 18 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί της τομής του ισθμού της Παλλήνης (Κασσάνδρας)
Αλέξανδρος Ε. Λαυριώτης
PDF
σελ. 341
Ανέκδοτον: Χρυσόβουλλον Ιωάννου του Β΄των Παλαιολόγων αυτοκράτορος Ρωμαίων, υιού Μανουήλ και εγγονού Ιωάννου του πρώτου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 342-343
Φιλολογικά: περί της Νέας Ελληνικής
Δ. Η. Οικονομίδης
PDF
σελ. 343-345
Ο εν τοις Ηθικοίς Πλουτάρχου του Χαιρώνεως: θησαυρός παιδαγωγικών γνώσεων
Χριστ. Σαμαρτσίδης
PDF
σελ. 345-347
Επιστημονικά: περί της μεθόδου Doppler-Fizeau, δι’ ης επιτρέπεται ο δια της φωτοαναλύσεως προσδιορισμός της ταχύτητος των άστρων κατά την διεύθυνσιν της οπτικής ακτίνος
Ηλ. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 347-349
Τα του ημερολογίου περίεργα
Camille Flammabion, Γ.Κ.Λ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 349-352
Επιστημονική επιθεώρησις
Ηλ. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 352-354
Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - Θέατρα Αγγλίας - Χρονικά
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 354-356
Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 356-358
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 358-359
Οικονομική επιθεώρησις: Σάββατον, 20 Φεβρουαρίου
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 359-360
Βιβλιογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 360