Τεύχος 6 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 101-102
Λαοκόων ή περί των ορίων της ζωγραφικής και ποιήσεως
G. E. Lessing, Λαζαρίδου Όλγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 103-104
Ο Βίκτωρ Ουγκώ από του θανάτου αυτού
Raoul de Rosières , Μοσχόπουλος Ν. (μτφρ.)
PDF
σελ. 104-108
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 106-108
Επί της φιλίας του μοναστηρίου (Μυθιστορία)
Leon de Tinseau
PDF
σελ. 109-112
Τρωικά
Ernst Bötticher, Λαζαρίδης Γ. Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 113-114
Λίνα: μέρος πρώτον, δάκρυα και δρόσος (Μυθιστορία)
Charles Vingeny, Πρεβεζιώτου Λ. Κορνηλία (μτφρ.)
PDF
σελ. 114-116
Λίνα: μέρος δεύτερον, εκείνο όπερ παρέρχεται (Μυθιστορία)
Charles Vingeny, Πρεβεζιώτου Λ. Κορνηλία (μτφρ.)
PDF
σελ. 117-118
Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Μνηματακίων - Ο A. F. Febvre εν Κωνσταντινουπόλει - Θέατρα Παρισίων - Χρονικά
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 118-120
Το στοίχημα του βορηά και του θανάτου: επί του θανάτου Α. Λουκά
Ε.Χ.Α.
PDF
σελ. 120