Τεύχος 2 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί της ελληνικής φιλολογίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 33-36
Έποψις των ενεστώσης καταστάσεως των εν Σμύρνη δημοσίων σχολίων μας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 37-44
Περί της νομισματικής των αρχαίων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 45-49
Αι περί γάμου συνήθειαι διαφόρων λαών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 49-52
Οι Πομπήιοι - Η Ηράκλεα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 52-54
Η εφεύρεσις του υέλου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 54-56
Φυτικόν γάλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 56
Ποιήσεις: επιστολή προς την κυρίαν
Ζ.Δ.Λ.
PDF
σελ. 56-58
Απάντησις: προς τον κύριον Ζαχαρίαν Δ. Λαμπίσην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 58-61
Ποικίλα: o πολιτικός μας κόσμος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 61-62
Φρειδερ. και η εν Βερολ. Ακαδημ.
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 63
Η γαστριμαργία των Ρωμαίων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 63-64