Τεύχος 4 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 4]
PDF
σελ. 337
Φιλοσοφία: φιλοσοφική και θρησκευτική κατάστασις της Γερμανίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 339-360
Φιλολογία: περί των παροιμιών των αρχαίων Ελλήνων
Μ.
PDF
σελ. 361-379
Εκπαίδευσις: η εις τα διάφορα μέρη της Ευρώπης παρούσα στάσις της προκαταρκτικής (δημοτικής) εκπαιδεύσεως
Ραγκαβής Ι. Ρ.
PDF
σελ. 380-429
Τερπνά: η ιταλή καλογραία
Α.Σ.
PDF
σελ. 430-442
Βιβλιοκρισία: ποίησις, μούσα θηλάζουσα ήτοι ποιήματα υπό Ιωάννου Δ. Καρασούτσα. Εν Ερμουπόλει, εκ της τυπογραφίας Γ. Πολυμέρη, 1840
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 443-446
Διόρθωσις των κυριωτέρων τυπογραφικών παροραμάτων, τα οποία παρεισέδυσαν εις τον επιτάφιον λόγον εις Οδοφρέδον Μύλλερον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 446
[Πίνακας περιεχομένων Τόμου Α’]
PDF
σελ. 447-448