Τεύχος 9 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 9]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Σιένιοι αναμνήσεις
Κ. Μεσσάλας
PDF
σελ. 245-248
Μελέται επί του δημοσίου δικαίου: περί μονομαχίας υπό λογικήν ιστορικήν και νομικήν έποψιν
Δ. Θ. Σωμερίτης
PDF
σελ. 248-251
Περί του Ιπποκράτους επισκεπτομένου τον Δημόκριτον και περί των πρώτων θεατρικών ποιητών των Αβδήρων
Ανδρ. Π. Βλαχοχρήστος
PDF
σελ. 252-257
Επί 15 ημέρας ταξείδιον εκ Ζακύνθου εις Αθήνας (Αυγούστου 9 έως 24 του έτους 1874)
Π. Χιώτης
PDF
σελ. 258-261
Οι αυτοσχέδιοι ποιηταί
Μ. Μαρτζώκης
PDF
σελ. 261-267
Ο κώνωψ (Μονογραφία)
Φ. Α. Μαυρογορδάτος
PDF
σελ. 267-268
Η ερωμένη της εποχής
Πρεπαντίνος (μτφρ.)
PDF
σελ. 268-270
Ηρώ και Λέανδρος
Σχίλλερος, Μάργαρης Δ. Δ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 270-271
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 271-273
Το στεφάνι του Μαγιού
Κ. Μεσσάλας
PDF
σελ. 274
Μια μάνα
Α. Μαρτζώκης
PDF
σελ. 275
Παραγγελία κόρης
Α. Μαρτζώκης
PDF
σελ. 275
Λύσις του εν τω Ζ΄ φυλ. αινίγματος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 276
Αίνιγμα ΣΤ΄
Λ.Ν.Β.
PDF
σελ. 276
Αίνιγμα Ζ΄
Υάκινθος
PDF
σελ. 276
Παροράματα
PDF
σελ. 276
[Περιεχόμενα Τεύχους 9]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ειδοποιήσεις
PDF
χωρίς σελ/μηση