Τεύχος 4 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 4]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 4]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ειδοποίησις
Η Σύνταξις
PDF
χωρίς σελ/μηση
Λουδοβίκος Μούτσης και η ιταλική επιγραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 85-89
Επί 15 ημέρας ταξείδιον εκ Ζακύνθου εις Αθήνας (Αυγούστου 9 έως 24 του έτους 1874)
Π. Χιώτης
PDF
σελ. 89-95
Ηθικαί μελέται: ο διδάσκαλος
Κ. Μεσσάλας
PDF
σελ. 95-98
Και πάλιν περί γυναικός
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 98-101
Τίς η φιλία
Γ. Κ. Σφήκας
PDF
σελ. 101-103
Φυσιολογικαί τέρψεις πηγάζουσαι εκ του α΄ προσώπου του ρήματος έχειν
Μαντεγάζαν
PDF
σελ. 103-105
Αθώος κατάδικος (Γνήσιον ιστόρημα)
Σφήκας Γ. Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 105-113
Προς σε
Υάκινθος
PDF
σελ. 114
Αναμνήσεις
Α. Καψοκέφαλος
PDF
σελ. 114-115
Δισεπτάστιχον
Ιωάννης Δ. Λοβέρδος
PDF
σελ. 115
Το ουράνιον τόξον
Α. Μαρτζώκης
PDF
σελ. 116
Αίνιγμα Β΄
Α.Π.Β.
PDF
σελ. 116
Βιβλία νεοφανή
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ειδοποιήσεις
PDF
χωρίς σελ/μηση