Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Η Κυβέλη, κατά νεωτάτην φωτογραφίαν] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF