Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί των εν τω δήμω Νυμφασίας και μεσαιωνικών μνημείων,και ιδία περί της εκλιπούσης μεσαιωνικής πόλεως Κερνίτζης και της παρ` αυτή υφισταμένης ομωνύμου ιεράς μονής Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF