Περί των εν τω δήμω Νυμφασίας και μεσαιωνικών μνημείων,και ιδία περί της εκλιπούσης μεσαιωνικής πόλεως Κερνίτζης και της παρ` αυτή υφισταμένης ομωνύμου ιεράς μονής

Συγγραφείς

  • Π. Παππαζαφειροπούλου

Λήψεις

Τεύχος

Ενότητα

Περιεχόμενα