διακοσμητική κεφαλίδα
Το περιοδικό «Όμηρος» εκδίδεται στη Σμύρνη την περίοδο 1873 με 1878 από τον ομώνυμο Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο. Αποτελείται από 4 τυπογραφικά φύλλα δηλαδή 64 σελίδες, ενώ στην αρχή της έκδοσής του είχε μεγαλύτερες διαστάσεις. Η θεματολογία του μπορεί να χαρακτηριστεί ως ποικίλη, καθώς εμπεριέχει ιστορικά θέματα, ποίηση, λογοτεχνία, γεωγραφία, αρχαιολογία, ζητήματα θρησκείας, φυσικών επιστημών και γενικότερων γνώσεων. Συνεργάτες του περιοδικού υπήρξαν ονόματα όπως οι, Κωνσταντίνος Ευσταθόπουλος, Σάββας Ι. Κεσσίσογλου, Δ. Βρετόπουλος, Α. Κουρνιάκτης, Δόρα Ιστριάς, Π. Καπλανίδης, Αριστοτέλης Μ. Φοντρίερ, Εμ. Γιαννακόπουλος και άλλοι.

Το παρακάτω απόσπασμα από το πρώτο τεύχος του περιοδικού απευθύνεται στους αναγνώστες και αποτυπώνει το χαρακτήρα και το σκοπό του συγκεκριμένου πονήματος:

«Τους προς αναγέννησιν πνευματικού τε και ηθικού τούτου οργασμού ουκ άμοιρος υπήρξε και ο ημέτερος Σύλλογος. Τα αναλυόμενα εν αυτώ κατά τα ενόντα υπό ανδρών αρμοδίων επιστημονικά και άλλα ζητήματα, ου μην αλλά και αι των ευρωπαϊκών φυλλαδίων σπουδαιότεραι και αξιολογότεραι πραγματείαι, αίτινες ποτίζουσι το διψών μάλιστα τούτο έδαφος, εισίν όλα διοχετεύσεις νοεραί, των οποίων ηχώ έσεται-σχετικώς εννοείται-το περιοδικόν τούτο. Αι δυνάμεις ημών μεμετρημέναι, πλην η διάθεσις του να εργασθώμεν υπέρ της ηθικής αναπλάσεως της Ανατολής ευρυτέρα. Αυτό ήτον, είναι και έσεται το αιώνιον ημών, όνειρον: να θέσωμεν και ημείς μικρόν χάλικα εις το μέγα εγειρόμενον νοερόν οικοδόμημα».

Κυριαζής Βασίλειος, Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας, 2008