Τεύχος 27 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Φιλολογικά: περί της προφοράς της ελληνικής γλώσσης (Επιστολιμαίαι διατριβαί προς τον Μαρκήσιον de Queux de Saint-Hilaire ανέκδοτοι)
Ηροκλής Βασιάδης, Οδ Ανδρεάδης
PDF
σελ. 521-523
Ο εν τοις Ηθικοίς Πλουτάρχου του Χαιρώνεως: θησαυρός παιδαγωγικών γνώσεων
Σαμαρτσίδης
PDF
σελ. 523-526
Καλλιτεχνικά: εκ της ιστορίας της τέχνης
Π. Καμπανάκης
PDF
σελ. 526-529
Σηροτροφία: ασθένειαι του μεταξοσκώληκος
Δημ. Γρ. Τσιώμης
PDF
σελ. 529-530
Ο γέλως και τα δάκρυα
E. Mouton, Γ.Κ.Λ (μτφρ.)
PDF
σελ. 530-531
Επιστημονική επιθεώρησις: ο αδάμας - Ιδέαι των αρχαίων περί της φύσεως αυτού - Πειράματα προς προσδιορισμόν αυτής μέχρι του Lavoisier - Χρονικά - Πρώται ανακοινώσεις περί της εκλείψεως της 4)16 Απριλίου - Πολιτική διαίρεσις της ξηράς - Στατιστική σεισμών
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 531-534
Δραματική επιθεώρησις: η Σάρρα εν Κωνσταντινουπόλει - Χρονικά
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 534-536
Πολιτική επιθεώρησις
Μ.Ε.Μ
PDF
σελ. 536-539
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 539
Οικονομική επιθεώρησις: Σάββατον, 24 Απριλίου
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 539-540
Βιβλιογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 540