Τεύχος 13 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 241-242
Λαοκόων ή περί των ορίων της ζωγραφικής και ποιήσεως
G. E. Lessing, Λαζαρίδου Όλγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 243-245
Φυσικοχημικά: περί θερμότητος
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 245-248
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 246-248
Επί της φιλίας του μοναστηρίου (Μυθιστορία)
Leon de Tinseau
PDF
σελ. 249-252
Από Βαγδάτης εις τας Ινδίας
Κ. Χ. Μεταξάς
PDF
σελ. 253-256
Λίνα: μέρος δεύτερον, εκείνο όπερ παρέρχεται (Μυθιστορία)
Charles Vingeny, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 257-258
Λίνα: μέρος τρίτον, εκείνο όπερ μένει (Μυθιστορία)
Charles Vingeny, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 258-259
Δραματική επιθεώρησις
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 259-260