Τεύχος 7 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 121-122
Λαοκόων ή περί των ορίων της ζωγραφικής και ποιήσεως
G. E. Lessing, Λαζαρίδου Όλγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 123-125
Λίνα: μέρος δεύτερον, εκείνο όπερ παρέρχεται (Μυθιστορία)
Charles Vingeny, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 125-128
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 126-128
Επί της φιλίας του μοναστηρίου (Μυθιστορία)
Leon de Tinseau
PDF
σελ. 129-132
Καλλιτεχνικά: περί μουσικής
Ανδρέας Σπαθάρης
PDF
σελ. 133-139
Ελεγείον εις τον Δημήτρην Στεφάνοβικ Σκυλίτσην
Α. Παράσχος
PDF
σελ. 139-140
Θεατρικά χρονικά
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 140
Βιβλιογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 140