Τεύχος 5

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί μετασχηματισμού του ύδατος εις πλούτον και του χρυσού πολυτιμότερον’· περί αναγκαστικής δασοποιιας, και περί σχηματισμού μετοχικής ανωνύμου εταιρίας πρός εύρεσιν υδάτων εν τη Αττική
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 193-211
Περί υδροθηκών εν Αλγερία και Ισπανία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 211-215
Περί των ελατηρίων, άτινα επαγγέλονται την ανάπτυξιν της υλικής ευημερίας της Ελλάδος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 215-240
Προς την εν Αθήναις Β΄ των Ελλήνων Συνέλευσιν: της επί των οικονομικών επιτροπής, επί της προτάσεως των πληρεξουσίων Λεβαδείας, περί αποξηράνσεως της Κωπαιδος (Έκθεσις)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 222-226
Οδοποιια - Γεωργία της Ελλάδος
Ασλεβούδ
PDF
σελ. 230-240