Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί μετασχηματισμού του ύδατος εις πλούτον και του χρυσού πολυτιμότερον’· περί αναγκαστικής δασοποιιας, και περί σχηματισμού μετοχικής ανωνύμου εταιρίας πρός εύρεσιν υδάτων εν τη Αττική Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF