διακοσμητική κεφαλίδα

Το 1888 και ενώ είχαν διακόψει την έκδοσή τους τα περιοδικά «Φάρος», «Μέλισσα» και «Πλειάς», που κυκλοφόρησαν στην Πάτρα το 1886, μια ομάδα νέων εξέδωσε στην ίδια πόλη ένα καινούργιο φιλολογικό περιοδικό με τον τίτλο «Χλόη». Στο ΕΛΙΑ υπάρχουν τα τεύχη 19-27 του β' έτους (1889). H ακριβής ημερομηνία έναρξης της έκδοσής του συμπεραίνεται από μια δημοσίευση στο φύλλο της 1ης Απριλίου 1888 της τοπικής εφημερίδας «Φορολογούμενος», όπου «Αναγγέλλεται... η προσεχής έκδοσις περιοδικού φιλολογικού συγγράμματος, εκδιδομένου τρις του μηνός υπό το όνομα "Χλόη" εν ω θέλουσι δημοσιεύεσθαι εκλεκτά μυθιστορήματα και διηγήματα, πρωτότυπα και κατά μετάφρασιν, προς δε και επιστημονικαί διατριβαί και προφητείαι».

Κατά την αγγελία θα κυκλοφορούσε τρεις φορές τον μήνα, από τα τεύχη όμως που βρήκαμε φαίνεται ότι ήταν δεκαπενθήμερο. Τα πρώτα 29 τεύχη βγήκαν σε μικρό σχήμα, ενώ από τον αριθμό 30 διπλασιάστηκε το σχήμα του και βελτιώθηκε η ύλη. Γράφει χαρακτηριστικά ο «Φορολογούμενος» (φ. 4.8.1889) «Χλόη Ετος B' αρ. 30. Εν σμικρώ αρξάμενον κατά το παρελθόν έτος οσημέραι αναζωογονείται διά της μελάνης αρκετών λογίων. Υπό την διεύθυνσιν φιλοπόνων νέων ήρχισε να βελτιούται ολίγον κατ' ολίγον κατά την ύλην, από του αριθμού τούτου και το σχήμα αυτού διπλασιασθέν και φιλοκάλως τυπούμενον. Ετησία συνδρομή δρχ. 5».

Πόσο έζησε η «Χλόη» δεν είναι γνωστό. Υπάρχουν πάντως μαρτυρίες ότι εκδίδετο και το 1890, ο δε μετέπειτα ιδρυτής του «Νεολόγου Πατρών» (1894) Ιωάννης Π. Παπανδρόπουλος, που μετείχε στην ομάδα των εκδοτών του περιοδικού, έγραψε το 1948 ότι έζησε ενάμισι περίπου έτος (N. Πολίτη: Χρονικό του Πατραϊκού Τύπου 1840-1940, Πάτρα 1984, σ. 271).

Από τους σημαντικότερους συνεργάτες του περιοδικού ήταν ο αεικίνητος πατρινός γιατρός Χρήστος Κορύλλος (1843-1930), ο οποίος δημοσίευσε ένα ιστορικό άρθρο με τον παράδοξο τίτλο «Ο Αλή Πασάς ως είς των ελευθερωτών της Ελλάδος» (τχ. 22) και ένα άλλο με τον τίτλο «Περί της ενδυμασίας των νέων» (τχ. 27).

Χρήστος Α. Μούλιας, Το Βήμα, 25-01-2004