Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παππαζαφειροπούλου, Π.

  • Τεύχος 335 - Περιεχόμενα
    Περί των εν τω δήμω Νυμφασίας και μεσαιωνικών μνημείων,και ιδία περί της εκλιπούσης μεσαιωνικής πόλεως Κερνίτζης και της παρ` αυτή υφισταμένης ομωνύμου ιεράς μονής
    Λεπτομέρειες  PDF