Τεύχος 394

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πλατωνικαί μελέται
Θ. Καρούσος
PDF
σελ. 241-245
Σχεδίασμα περί ιταλικής επιρροής επί την δημοτικήν γλώσσαν των νεωτέρων Ελλήνων
Γ. Γ. Παππαδόπουλος
PDF
σελ. 245-251
Η μαρκεσία Σιρέ (Διήγημα)
Henri Rivière, Ω. (μτφρ.)
PDF
σελ. 251-254
Η εν Νεαπόλει βασιλική έπαυλις και ο ρόδιος ή φαρνέσιος ταύρος
Ν. Κατραμής
PDF
σελ. 254-258
Συμβουλαί προς τους χειρώνακτας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 258-260
Άλκανδρος και Σεπτίμιος
Γκιόλμας Μ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 260-261
Δολίχος ο πορφυρόχρους
Ι. Δε-Κιγάλλας
PDF
σελ. 261-262
Ελεγείον τη θανούση Ίρμα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 262-263
Εφημερίδες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 263
Διάφορα
Μ. Γκιόλμας
PDF
σελ. 263-264
Λύσις του εν τω 393 φυλλαδίω αινίγματος και του γρίφου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 264
Γρίφος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 264