Τεύχος 369

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ώρος ο Επαμύνων
Τ. Δ. Νερούτσος
PDF
σελ. 217-222
Αι δύο εξαδέλφαι (Διήγημα ναυτικόν)
G. De La Landelle, Ω. (μτφρ.)
PDF
σελ. 222-227
Νικολάου Ι. Σαριπόλου υπόμνημα: περί του κατωτέρου κλήρου και περί εκπαιδεύσεως, πρός τον επί της Παιδείας Υπουργόν
Ν. Ι. Σαρίπολος
PDF
σελ. 227-230
Περί των εν Σύρα σχολείων
Γ. Γ. Παππαδόπουλος
PDF
σελ. 231-235
Αθήναιον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 235-237
Βιβλιογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 237-238
Ανταπόκρισις
Ν.Δ.
PDF
σελ. 238-239
Εφημερίδες: Αυγούστου 1, 1865
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 239-240
Διάφορα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 240
Λύσεις του εν τω 367 φυλλαδίω αινίγματος και γρίφου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 240
Γρίφος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 240