Τεύχος 382

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί της αρχαίας ονομασίας της νήσου Πέτσας
Διομήδης Κυριακός
PDF
σελ. 489-495
[Εικόνα]
PDF
σελ. 491
Η περί ποινής θεωρία του Πλάτωνος
Δημ. Παπαρρηγόπουλος
PDF
σελ. 495-498
Βιογραφικαί τινες σημειώσεις περί Αλεξάνδρου Κοντοσταύλου και επιστολαί Καποδιστρίου και Κοραή πρός αυτόν
Ν.Δ.
PDF
σελ. 498-501
Περί της στάσεως της λεγομένης του Νίκα και περί του ναού της Αγίας Σοφίας
Κ. Παπαρρηγόπουλος
PDF
σελ. 501-511
Αρχαιολογικά
Στέφανος Α. Κουμανούδης
PDF
σελ. 511-512
Εφημερίδες: Φεβρουαρίου 15, 1866
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 512
Διάφορα
Φ.Α.Μ.
PDF
σελ. 512
Λύσις του εν τω 381 φυλλαδίω γρίφου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 512
Αίνιγμα
Τ.Δ.Α.
PDF
σελ. 512
Γρίφος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 512