Τεύχος 86

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Η λίμνη και ο πύργος της Γάρδης (Ιστορικόν διήγημα)
Δ.Σ.Β. (μτφρ.)
PDF
σελ. 341-346
Λόγος εισαγωγικός του εν τω πανεπιστημείω καθηγητού της κοινωνικής οικονομίας Κ. Ι. Α. Σούτσου, κατά την έναρξιν της χειμερινής εξαμηνίας του 1853-1854 έτους
Ι. Α. Σούτσος
PDF
σελ. 346-349
Νόσος των αμπέλων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 350-351
[Εικόνα - Μικροσκοπική όψις των κύστεων]
PDF
σελ. 350
[Εικόνα - Μέρος δέρματος νοσούσης ραγός]
PDF
σελ. 350
[Εικόνα - Το πλέγμα των μυκήτων δια μικροσκοπίου]
PDF
σελ. 351
Σκέψεις: περί της σπουδής του ελληνισμού
Θ. Καρούσος
PDF
σελ. 351-356
Είδησις φιλολογική περί Υπερείδου
Κ.
PDF
σελ. 356-357
Η από 12 Φεβρουαρίου 1830 αναφορά του κυρίου Κόμητος Νεσσελρώδ προς την Α. Α. Υ. τον μέγαν δούκα Κωνσταντίνον
Νεσσελρώδ
PDF
σελ. 357-360
Βιβλιογραφία: Σπυρίδωνος Τρικούπη Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 361-362
Επιστημονικά περιοδικά συγγράμματα: Ιατρική Μέλισσα - Θέμις - Εφημερίς των μαθητών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 362-363
Διάφορα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 363
Ποίησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 363-364
Το τυφλόν παιδίον αποθνήσκον
Charles Swain, Παρμενίδης Χ. Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 364