Τεύχος 436

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πλατωνικαί μελέται
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 65-69
Βιβλιογραφία
Επαμ. Ι. Σταματιάδης
PDF
σελ. 70-73
Συνωμοσία των Ισπανών κατά της Ενετίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 73-76
Διάλογος Πιπίνου και Αλκουίνου
Μ. Γκιόλμας
PDF
σελ. 76-77
Νεκρολογία: Ερμάννος Λούτζης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 77-78
Ποίησις: δοκίμιον εμμέτρου μεταφράσεως του Φαύστου
Goethe, Φήμιος (μτφρ.)
PDF
σελ. 78-80
Διάφορα
Φ.Α.Μ.
PDF
σελ. 80
Παροράματα
PDF
σελ. 80
Λόγος εκφωνηθείς εν τη εκκλησία του Α΄ νεκροταφείου Αθηνών εις το μνημόσυνον του αοιδίμου Λεωνίδα Α΄ Κοντόσταυλου
Νικόλαος Μ. Δαμαλάς
PDF
[σελ. 81-84]