Τεύχος 209

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Αρχαιολογική διατριβή περί της νήσου Ιθάκης
Γεώργιος Φ. Βώεν, Π.Β.Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 393-400
Η Κωνσταντινούπολις περί τα μέσα της ΙΣΤ΄ εκατονταετηρίδος
Α. Γ. Πασπάτης
PDF
σελ. 400-405
Χριστόφορος Κολόμβος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 405
Διάπλους εις Ιαμαικήν, 1503
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 405-411
[Εικόνα - Κολόμβος]
PDF
σελ. 406
[Εικόνα - Απόβασις του Κολόμβου εις την νήσον Σώτειραν]
PDF
σελ. 407
[Εικόνα - Αποδοχή του Κολόμβου υπό Φερδινάρδου και Ισαβέλλας]
PDF
σελ. 407
[Εικόνα - Βιλλέϊος ενώπιον του Κολόμβου σιδηροδεσμίου]
PDF
σελ. 409
[Εικόνα - Ο Κολόμβος ωφελείται εκ τινός εκλείψεως της σελήνης όπως προμηθευθή τροφών παρά των αγρίων]
PDF
σελ. 409
Κιόρογλους: περσική εποποιία
Κουζηνόπουλος Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 411-414
Επιστολή δευτέρα: προς την ανεψιάν μου
Ε.Μ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 414-415
Εκ των εκδεδομένων αρχαίων ελληνικών επιγραφών: περαιτέρω τινές φιλοκρινούμεναι ή επανορθούμεναι
Χ. Φιλητάς
PDF
σελ. 415-416