Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί των παρ’ ημίν αγιασμάτων: Α΄, τα παρ’ ημίν αγιάσματα κατά πόσον δύνανται ίνα οδηγήσωσιν εις την εύρεσιν ερειπίων βυζαντινών ναών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF