Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Επιστημονική επιθεώρησις: γεωλογικά - απάντησις του κ. Κ. Μητσόπουλου εις τα επί τη δημοσιεύσει της περί των σεισμών της Ζακύνθου εκθέσεως αυτού υφ’ ημών παρατηρηθέντα - αι προς τον Βόρειον πόλον εκδρομαί - αι εις τας πολικάς θαλάσσας πεζοπορίαι Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF