Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Επιστημονική επιθεώρησις: το εν Δρέσδη υγιεινομικόν συνέδριον - Ανακοίνωσις του κ. P. Brouardel εις την εν Παρισίοις Ακαδημία των επιστημών - Περίληψις της συνομολογηθείσης συμβάσεως - Χρονικά - Μετεωρολογικόν δελτίον του μηνός Απριλίου - Η άνθησις του 18 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF