διακοσμητική κεφαλίδα
Από τα παλαιότερα περιοδικά που εκδόθηκαν στην Πάτρα είναι η «Μέλισσα». Το πρώτο τεύχος φέρει ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 1886 και εκδότης του αναγράφεται ο Αντ. Ξ. Παπανικητόπουλος. Ήταν δεκαπενθήμερο, 16σέλιδο, δίστηλο, διαστάσεων 0,245X0,180 και τυπωνόταν στο τυπογραφείο Π. Ευμορφόπουλου. Είναι το πρώτο περιοδικό ποικίλης ύλης που εκδόθηκε στην πρωτεύουσα της Αχαιας, αν κρίνουμε από τα περιεχόμενα, που είναι τυπωμένα στη δεύτερη σελίδα κάθε φυλλαδίου. Στο 1ο τεύχος περιέχονται: Πρόλογος Περί του ελληνικού κλίματος εν γένει - Αι γυναίκες πίπτουσαι (μυθιστόρημα εκ του γαλλικού) - Ηθικαί αλήθειαι - Τινά περί του ελληνικού χορού - Παντοία - Εικόνες ανδρών του 17ου αιώνος (διήγημα A’´ εκ του γαλλικού: H ίππος του Κρεκύ) - Επιθεωρητής.

Στο 2ο τεύχος, με την προμετωπίδα «Ουχ οι τα πολλά, αλλ' οι τα χρήσιμα αναγιγνώσκοντες εισί σπουδαίοι», περιέχονται συνέχειες, από το 1ο φυλλάδιο, μεταφράσεων ξένων έργων, διάφορα ανέκδοτα, ένα πρωτόλειο με τον τίτλο «H Ξενητειά» του Ηλία Ιωάν. Οικονομόπουλου, εκ των συντακτών του περιοδικού «Πλειάς» και συγγραφέα διαφόρων βιβλίων που εκδόθηκαν στην Αθήνα, μεταξύ άλλων και της Ιστορίας του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 και μια πραγματεία με τον τίτλο «Ηθικαί Αλήθειαι», κατά την οποία «Το επικρατούν πνεύμα δύναται μόνον να βελτιωθή δι' αναγνώσεων καθαρώς ηθικών. Αλλά τοιαύται αναγνώσεις δεν δύνανται να εύρωσιν είσοδον εκεί, ένθα θεωρείται ως έωλον και αγροίκον το περί της θρησκείας λαλείν ή αναγιγνώσκειν!».

Το 1886 ήταν σημαδιακή χρονιά για τον περιοδικό Τύπο των Πατρών, διότι μετά τη διακοπή της έκδοσης του περιοδικού «Σωκράτης» το 1882 για τέσσερα ολόκληρα χρόνια δεν κυκλοφόρησε άλλο. Το 1886 κυκλοφόρησαν τρία, «Ο Φάρος» στις 15 Ιανουαρίου 1886, η «Πλειάς» στις 10 Νοεμβρίου 1886 και η «Μέλισσα» (N. Πολίτη: Χρονικό του Πατραϊκού Τύπου 1840-1940, Πάτρα 1984, σ. 267 επ.).

Χρήστος A. Μούλιας, Το Βήμα, 11-01-2004