Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Άπτεροι θήλειαι φυλοξήρας. Τεμάχιον ρίζης κατειλημμ. υπό φυλλοξ. εν φυσική καταστάσει] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF