Τεύχος 16 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Απλούστατα μαθήματα λογικής: σημεία των ιδεών μας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 97-98
Αι καλαί τέχναι: ζωγραφική
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 99-101
Συστασις των ευρωπαίων εις τας Ανατολικάς Ινδίας: το εμπόριον των Ινδιών. Η πρόοδος του Γάμμα εις το Ινδοστάν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ.
Η παιδεία
Αρχιγεν. Σαραντ.
PDF
σελ. 103-105
Παραδοξος τρόπος εξοφλήσεως
Β. Φραγκλίνος
PDF
σελ. 105
Χρέος των μητέρων εις το να θηλάζωσι τα τέκνα των
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 106-108
Η αρμένικη φιλολογία: περί της γλώσσης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 109-113
Πρόοδος των τεχνιτων εις Αγγλίαν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 113
Φυσική ιστορία: ο έλεφας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 114-117
Το εμπόριον της Ασίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 117-121
Μύθοι του Ταλμούθ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 121-128
Διάφορα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 128