Τεύχος 4 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί ελληνικής φιλολογίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 97-100
Αι περί γάμου συνήθειαι διαφόρων λαών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 100-102
Περί νομισματικής των αρχαίων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 102-105
Καλαί τέχναι: αρχιτεκτονική
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 106-109
Φυσική ιστορία: περί των τετραπόδων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 109-112
Περί των ευλογιών έκθεσις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 112-124
Ποικίλα: παράπονον του αποθνήσκοντος ενιαυτού
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 124-128
Το υγρόν της Λωράνς
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 124