Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Ποικίλα: εμπορική έποψις των διαφόρων της Ελλάδος λιμένων Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 1 (Έτος Α’) Ποικίλα: επινομίς Λεπτομέρειες   PDF
Ν.Λ.
 
Τεύχος 1 (Έτος Α’) Ποικίλα: επιρρροή της ηλικίας εις την φρενοβλάβειαν και την προς το κακουργείν ροπήν Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Ποικίλα: επιτομή εκ τινος ρωμαϊκού περί εκκλησιαστικών τελετών βιβλίου, εκδοθέντος το έτος 1560 Λεπτομέρειες   PDF
Κ.Κ. (μτφρ.)
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Ποικίλα: επιτομή εκ τινός ρωμαϊκού περί εκκλησιαστικών τελετών βιβλίου, εκδοθέντος το έτος 1560 Λεπτομέρειες   PDF
Κ.Κ. (μτφρ.)
 
Τεύχος 2 (Έτος Β') Ποικίλα: κατασκευή του όξους ήτοι ξυδίου Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 4 (Έτος Β') Ποικίλα: ο μικρομέγας (Διήγημα) Λεπτομέρειες   PDF
Ι.Δ.
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Ποικιλα: ποίησις Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 3 (Έτος Α’) Ποικίλα: προσφώνησις του καθηγητού Ιωάννου Ολυμπίου, εις την 2ραν καθολικήν συνεδρίασιν της εν Ερλάγγη συνόδου των φυσιογράφων και ιατρών Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 9 (Έτος Β’) Ποικίλα: σκηναί της γαλλικής επαναστάσεως, ο θάνατος του Δάντωνος Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Ποικίλα: τω εν τη πόλει των Αθηνών, τη πάσης τέχνης ευδοκίμου και επιστήμης γεννητρία και τιθηνώ, των ελευθέρων μαθημάτων επιμελουμένω αγλαοτάτω και περιφανεστάτω συλλόγω, ο προκαγκελλάριος και πάσα η Κανταβριγιανή ακαδημία χαίρειν Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Ποικίλα: τω προεξάρχοντι και τοις βουλεταίς της Κανταβριγιανής ακαδημίας, ανδράσι περιφανεστάτοις και σοφοτάτοις, ο πρύτανις και η βουλή της εν Αθήναις ακαδημίας, της επικεκλημένης Οθωνείας, χαίρειν Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Ποικίλα: φιλολογία Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Ποικιλα: ωραίαι τέχναι, επέτειος συνέλευσις της εν Αθήναις αρχαιολογικής εταιρίας Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 1 (Έτος Α’) Ποικίλα: ωραίαι τέχναι, επιρροή των τεχνών επί της βιομηχανίας Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Πολιτική oικονομία: περί της εμπορικής και βιομηχανικής προόδου της Πρωσσίας και εγγένει της Γερμανικής ομοσπονδίας Λεπτομέρειες   PDF
Κ.Π.
 
Τεύχος 6 (Έτος Β’) Πολιτική επιστήμη: περί της σπουδής και της εκ της διαδόσεως ωφελείας των πολιτικών και οικονομικών γνώσεων Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 4 (Έτος Α’) Πολιτική επιστήμη: προεισαγωγικόν μάθημα εις την ερμηνείαν των περί δήμου και επαρχίας νόμων του καθηγητού Π. Αργυροπούλου Λεπτομέρειες   PDF
Π. Αργυρόπουλος
 
Τεύχος 1 (Έτος Α’) Πολιτική ιστορία: περί των κομμάτων της Αγγλίας από του δεκάτου έκτου αιώνος μέχρι σήμερον Λεπτομέρειες   PDF
Β.
 
Τεύχος 4 (Έτος Β') Πολιτική Οικονομία: περί πληθυσμού Λεπτομέρειες   PDF
Δ.Δ.
 
Τεύχος 1 (Έτος Α’) Πολιτική φιλολογία: περί πολιτικής ευγλωττίας, παρά τοις αρχαίοις και νεωτέροις Λεπτομέρειες   PDF
Β.
 
Τεύχος 9 (Έτος Β’) Πολιτική: το πολίτευμα της Αγγλίας Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 1 (Έτος Β') Πολυανθρωπία του Λονδίνου Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 1 (Έτος Β') Προκήρυξις Λεπτομέρειες   PDF
Εμ. Αντωνιάδης
 
Τεύχος 2 (Έτος Α’) Στατιστική - Βιβλιογραφία: περί της τυπογραφίας κατά την ΙΕ’ εκατονταετηρίδα και περί της διαδόσεως της τέχνης ταύτης εις τα διάφορα μέρη του κόσμου Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
101 - 125 από 148 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 > >>