Το περιοδικό «Ο Αβδηρίτης και του Διαβόλου τα Πηδήματα» εκδίδεται στην Αθήνα κατά την περίοδο 1857-1858 από τον Δ. Ν. Βρατσάνο. Αυτοχαρακτηρίζεται και ως «εφημερίς ιστορημάτων», πράγμα που φανερώνει το περιεχόμενο του συγκεκριμένου εντύπου. Δημοσιεύεται κάθε Κυριακή και η τιμή του κυμαίνεται αναλόγως: α) εντός του κράτους 1,50 δρχ. (Πρωτεύουσα κατά μήνα), β) 6 δρχ. (Επαρχία κατά 3 μήνες), γ) 20 δρχ. (Προπληρωτέα ετήσια συνδρομή 3μηνη), δ) εκτός του κράτους, δια τους εν Τουρκία 3 εικοσάρια τουρκικά για 6μηνη συνδρομή, ε) 1 τουρκική λίρα προπληρωτέα ετήσια συνδρομή.

Εκτός από τον εκδότη Δ. Ν. Βρατσάνο άλλοι σημαντικοί συνεργάτες του περιοδικού είναι οι, Αχιλλεύς Παράσχος, Δ. Ι. Λάκων, Γ. Χ. Ζαλοκώστας, Σοφοκλής Κ. Καρύδης, Α. Μανούσος και άλλοι. Η θεματολογία του επικεντρώνεται κυρίως σε διάφορα ιστορήματα, ωδές, ποιήματα, κάποια θεατρικά κωμικά έργα, ενώ περιέχει γρίφους αλλά και διαφημίσεις. Γενικά, το περιοδικό χαρακτηρίζεται για το σατυρικό του ύφος (κυρίως του εκδότη του που είναι και ο κύριος αρθρογράφος).

Απαντώντας σε επικριτική επιστολή ενός αναγνώστη ο εκδότης αναφέρει: «τούτος υπήρξεν ο σκοπός ημών, να κεντήσωμεν την ελληνικήν άμιλλαν, το πνεύμα, τον νουν, την καρδίαν της νέας γενεάς όπως δια της συγγραφής μορφωθή ο μεταξύ της νεολαίας ημών μη εννοούμενος εις την αληθή του αξίαν κοινωνικός δεσμός, ο καθιστών αγαθούς τους πολίτας και εγγυώμενος την συντήρησιν του μόνου κληροδοτήματος το οποίον εγκαταλείπουσιν οι εν ψιάθω θνήσκοντες, ως οι Φωκίωνες πατέρες ημών…Οπόσον θέλομεν γοητευθεί αν εννοηθώμεν!».

Κυριαζής Βασίλειος, Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας, 2008