Τεύχος 11 (Έτος Γ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εικόνα - Έκθεσις του 1890, γλυκεία ανάμνησις, εικών Landré]
PDF
σελ. 105
[Περιεχόμενα τεύχους]
PDF
σελ. 106
[Ανακοίνωση]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 106
Μερικά φύλλα εκ του ιδιαιτέρου σημειωματαρίου μου
Ιξίων
PDF
σελ. 106
Αι Αθήναι προ τεσσαρακονταετίας: χρονικά της βασιλείας του Όθωνος
Χ. Αννινος
PDF
σελ. 107-108
Δύο αγάπαις: νησιωτική ανάμνησις
Γ. Β. Τσοκόπουλος
PDF
σελ. 108
Ιδέαι και εντυπωσεις
Μπουρζέ, Ιούλιος Βαλλέ, Αββάς Γκαλιάνι, Μαρία d’ Ebner - Eschenbach
PDF
σελ. 108
Απαραίτητος προσθήκη
Μιχαήλ Μητσάκης
PDF
σελ. 109
Εικόνες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 109-112
[Εικόνα - Ανδρέας Συγγρός, μέγας ευεργέτης της Θεσσαλονίκης]
PDF
σελ. 110
[Εικόνα - Μητροπολίτης Χρύσανθος, αποθανών εν Κιτίω τη 22 Αυγούστου]
PDF
σελ. 110
Το τραγούδι του ξιφομάχου, μουσική Σπύρου Σαμαρά, στίχοι Π. Σολάνς
PDF
σελ. 110-111
Διάφορα περίεργα: στοιχήματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 112
Σκιά
Εδγάρδος Πόου, Κ. Ι. Πρασσάς
PDF
σελ. 113
Ο πρώτος έρως
Ιβάν Τουργένεφ, Γ. Σκαλιέρης
PDF
σελ. 113-114
Νεώτερα επιστημονικά και καλλιτεχνικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 115
Δημοσιεύματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 115
Ευτράπελα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 115
Συμβουλή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 115
Στιγμαί τέρψεως
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 115
Γράμματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 115
[Εικόνα - Η πυρκαϊά της Θεσσαλονίκης, άποψις της πόλεως προ της καταστροφής]
PDF
σελ. 116