Τεύχος 10 (Έτος Γ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Περιεχόμενα τεύχους]
PDF
σελ. 93
[Ανακοίνωση]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 93
[Εικόνα - Θάνος Κανακάρης, ο νέος επί των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως υπουργός]
PDF
σελ. 93
Αι Αθήναι προ τεσσαρακονταετίας: χρονικά της βασιλείας του Όθωνος
Χ. Αννινος
PDF
σελ. 94-95
[Άτιτλο]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 95
Ισπανός και Ιταλός
Α. Παράσχος
PDF
σελ. 96
Ο πρώτος έρως
Ιβάν Τουργένεφ, Γ. Σ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 96-100
[Εικόνα - Μιχαήλ Αντωνόπουλος, ο αποθανών Γ. Γραμματεύς του υπουργείου των εξωτερικών]
PDF
σελ. 98
[Εικόνα - Ο ανδριάς του Ζάππα, στηθείς εν τω Ζαππείω Κωνσταντινουπόλεως, έργον Γ. Βρούτου]
PDF
σελ. 98
[Εικόνα - Αριστείδης Σκυλίτσης Ομηρίδης, ο αποθανών πρώην δήμαρχος Πειραιώς]
PDF
σελ. 98
[Εικόνα - Θήρα προς τρεις λευκάς άρκτους]
PDF
σελ. 99
Μερικά φύλλα εκ του ιδιαιτέρου σημειωματαρίου μου
Ιξίων
PDF
σελ. 100
Εικόνες και σκηναί: θεάματα του Ψυρρή
Μιχαήλ Μητσάκης
PDF
σελ. 100-102
Εικόνες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 103-104
Νεώτερα επιστημονικά και καλλιτεχνικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 104
Δημοσιεύματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 104
Ευτράπελα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 104
Στιγμαί τέρψεως
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 104
Γράμματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 104